مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شهین ایمانی, احمد علی خلیلی, مسعود پزشکیان
کلیدواژه ها : پرهاكلامپسي - بيماري قلبي - حاملگي
: 14309
: 65
: 0
ایندکس شده در :
اختلالات فشارخون و عفونت از علل مهم مرگ مادران باردار در سراسر جهان مي باشد. در اين مطالعه 11 زن باردار که در آنها تشخيص پره اكلامپسي در حين بارداري و بيماري قلبي قبل از بارداري داده شده بود، از نظر تغييرات دوران بارداري، بروز عوارض در حين زايمان و عوارض مربوط به نوزاد مورد بررسي قرار گرفتند.نتايج نشان داد که شايعترين بيماري قلبي، تنگي دريچه آئورت (5/45 درصد)، پرولاپس دريچه ميترال (27/27درصد) و سپس تنگي ميترال (8/18 درصد) بودند. تنها مورد مردهزايي، يک نوزاد پسر بود که با ناهنجاري فتق ديافراگماتيك به دنيا آمده بود. اضافه شدن فشارخون حاملگي بر بيماري قلبي سبب ايجاد وضعيت خطرناكي براي مادر و جنين ميگردد. لذا غربالگري در جمعيت زنان در سنين باروري با ناراحتي قلبي ضروري به نظر ميرسد.
نویسندگان: مسعود پزشکیان, شهین ایمانی, آذین علیزاده اصل
کلیدواژه ها : مادري - جنيني - بیماری هاي دريچه اي قلب - حاملگي
: 15462
: 11
: 0
ایندکس شده در :

  زمينه و هدف: اعمال جراحي دريچه­اي در دوران حاملگي مشكلات و پيچيدگي­هاي خاص مادري - جنيني متعددي دارند.

  مواد وروش كار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد 11 مورد جراحي دريچه­اي قلب در حين حاملگي در طي سالهاي 1361 تا 1385 مورد بررسي قرار گرفتند .

  يافته­ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه 20/3 ± 09/32 سال بود.سه مورد تعويض دريچه آئورت،يك مورد تعويض دريچه ميترال وآئورت توام و يك مورد هم تعويض دريچه هاي ميترال،آئورت و تريكوسپيد توام مشاهده شد.

  نتيجه گيري: نتايج نشان دادند كه انجام جراحي دريچه قلب در خانم­هاي حامله با خطر مادري - جنيني كمي همراه مي باشد. ارزيابي و سنجش هاي دقيق، قبل از تصميم به حاملگي و نيز در طي حاملگي در چنين مواردي توسط يك تيم مجرب از متخصصين بسيار ضروري است.